map

Pulloposti

Pulloposti on Itämeren alueen kehitykseen keskittyvä kolumnisarja, joka rantautuu sähköpostitse jo noin 10 000 suomalaiselle. Päätoimittajana toimii professori, johtaja Kari Liuhto (kari.liuhto@centrumbalticum.org).
20.12.2018 9.00

Itämeren alueen merkitys Suomen huoltovarmuudelle

Pulloposti 51
Raimo Luoma
Toimitusjohtaja
Huoltovarmuuskeskus

raimoluoma 2

Itämeri on, tietenkin, Suomelle elintärkeä meri. Samalla se on keskeinen tekijä Suomen huoltovarmuuden turvaamisessa.

Suomi on ensinnäkin erittäin suuresti riippuvainen toimivasta ulkomaankaupasta. On arvioitu, että peräti lähes puolet Suomen bruttokansantuotteesta syntyy suoraan tai välillisesti vientiteollisuuden yrityksissä. Tavaraviennistämme noin 80% ja tuonnista noin 90% kulkee merikuljetuksin Itämeren kautta. Luvut kertovat siitä, että Itämeren alueen vakaus ja käytettävyys ulkomaankaupan reittinä on ensiarvoisen tärkeä asia.

Tämä on otettu huomioon myös valtion strategisissa linjauksissa, kuten Valtioneuvoston periaatepäätöksessä yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta (2017). Yhtenä strategisena tehtävänä asiakirjassa mainitaan nimenomaisesti, että on varmistettava ”väestön elinmahdollisuuksien ja elinkeinoelämän toiminnan kannalta välttämätön vienti ja tuonti kaikissa olosuhteissa. Suomi turvaa ulkomaankaupan edellytykset ja strategisten tuotteiden saatavuuden noudattaen EU:n yhteistä kauppapolitiikkaa koskevaa sääntelyä.” Tämän peruslinjauksen keskeisyys näkyy monin tavoin valtion turvallisuusstrategiassa, alkaen maanpuolustuksen järjestämisestä ja päätyen vaikkapa elintarvikehuollon järjestämisen yksityiskohtiin.

Ikävä kyllä emme voi olla varmoja, ettei Itämeren kauppamerenkulkuun koskaan syntyisi – syystä tai toisesta - häiriöitä. Koska riippuvuutemme Itämeren merenkulun toimintaedellytyksistä on niin suuri, otetaan merenkulun häiriintymisen mahdollisuus luonnollisesti huomioon yleisessä varautumissuunnitelmissa. Voitaneen sanoa, että esimerkiksi tuontipolttoaineiden ja viljan ulkomaankaupan häiriöiden varalta Suomi on kansainvälisesti arvioituna suhteellisen hyvin varautumisensa hoitava valtio.

Itämeren merkitys Suomen huoltovarmuudelle ei tosin rajaudu pelkästään merenkulkuun ja sen toimintaedellytyksiin. Esimerkiksi koko Suomelle elintärkeät tietoliikenneyhteydet kulkevat pitkälti Itämeren pohjassa. Niiden häiriötön toiminta on taattava paitsi teknisesti, myös pitämällä alueen turvallisuustilanne mahdollisimman vakaana. Suomi on myös jatkuvasti merkittävä sähkön nettotuoja. Suuri osa tuonnista tapahtuu Itämereen sijoitettuja siirtoyhteyksiä pitkin.

Itämeren altaan vakaus on Suomelle kaiken kaikkiaan hyvin tärkeä turvallisuus- ja samalla huoltovarmuustekijä.


Kolumni edustaa kirjoittajan näkemystä, mikä ei välttämättä vastaa Centrum Balticumin kantaa.


Palaa otsikoihinHenkilötietolain mukainen rekisteriseloste.

Lisää aiheesta

Ota yhteyttä