Blogi

Blogi

Blogissamme tutustutaan Itämeren alueen yhteistyötä toteuttaviin ihmisiin ja hankkeisiin.

17.10.2017 12.00

Rajat ylittävää yhteistyötä lasten hyvinvoinnin edistämiseksi

Vuodesta 2016 käynnissä olleessa kaksivuotisessa EmpowerKids-hankkeessa toimitaan rajat ylittävässä yhteistyössä. Hankkeessa on mukana toimijoita kolmesta eri maasta: Suomesta, Latviasta ja Virosta. Rajojen ylittämistä tapahtuu valtioiden rajojen ylittämisen lisäksi laajasti myös palvelualoittain, sillä hankkeeseen osallistuvista maista mukana on terveysalan, sosiaalityön, kasvatuksen sekä koulutuksen asiantuntijoita.

EmpowerKids-hankkeen tavoitteena oli kehittää digitaalinen menetelmä, jota voidaan hyödyntää laajasti lasten hyvinvoinnin edistämistyössä lasten kanssa toimivien ammattilaisten työkaluna.

EmpowerKids4.jpg
EmpowerKids-hankkeen koordinaattori Anni Pakarinen esittelemässä EmpowerKids-sovellusta hankkeen seminaarissa Jurmalassa syyskuussa 2017.

Lasten hyvinvoinnin edistäminen ja EmpowerKids-hanke

Hyvinvoinnin perusta rakentuu lapsuudessa ja siihen vaikuttavat monet eri tekijät. Lapsen terveystottumukset, kuten liikunta, ravitsemus, uni ja muu päivittäinen elämänrytmi ovat merkityksellisiä fyysisen hyvinvoinnin kannalta. Perhe, ystävät ja muut läheiset suhteet, taloudellinen tilanne ja ympäristö ovat merkityksellisiä lapsen psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin kannalta.

Hyvinvoinnin voidaan nähdä olevan tasapainotila yksilön fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten voimavarojen sekä fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten haasteiden välillä. Hyvinvoinnin edistämisellä pyritään saavuttamaan ja ylläpitämään tätä hyvinvoinnin tasapainotilaa. Hyvinvoinnin edistäminen voi tarkoittaa näin voimavarojen vahvistamista ja tukemista, mutta myös haasteisiin puuttumista esimerkiksi etsimällä keinoja niiden ratkaisemiseksi.  

EmpowerKids-hankkeen kohderyhmänä ovat 6-12 vuotiaat pienituloisista perheistä tulevat lapset, sillä tutkimukset osoittavat, että pienituloisuus aiheuttaa riskin lapsen hyvinvoinnille. Pienituloisuus voi vaikuttaa epäsuotuisasti lapsen terveystottumuksiin, aiheuttaa häpeän, ulkopuolisuuden ja osattomuuden tunteita, jolloin tasapaino niin fyysisten, psyykkisten kuin sosiaalistenkin voimavarojen ja haasteiden välillä voi järkkyä. EmpowerKids-hankkeen kohderyhmänä ovat myös lasten kanssa toimivat ammattilaiset eri ammattialoilta, kuten kouluista, esikouluista, terveyspalveluista ja sosiaalityön piiristä.

EmpowerKids1
Jokaisella lapsella on oikeus hyvinvointiin. Lasten hyvinvointi koostuu monesta eri tekijästä ja sen kokonaisvaltainen edistäminen on avain parempaan tulevaisuuteen.

Digitaalisuuden hyödyntäminen lasten hyvinvoinnin edistämisessä

EmpowerKids-hankkeessa on kehitetty pelillinen EmpowerKids-sovellus, jonka avulla lapsi arvioi omia liikuntatottumuksiaan, ravitsemustaan, voimavarojaan ja päivittäistä elämänrytmiään. Lapsi voi käyttää sovellusta joko yksin tai yhdessä ammattilaisen kanssa, tilanteesta ja lapsen kehityksen tasosta riippuen. Lapsen kanssa toimiva ammattilainen, esimerkiksi opettaja, sosiaalityöntekijä tai terveydenhoitaja, näkee sovellukseen täytetyt tiedot, joiden pohjalta käydään keskustelua lapsen hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Ammattilaisten käsissä sovellus toimii näin hyvinvoinnin edistämisen työkaluna. Yksilöiden hyvinvoinnin tukemisen lisäksi sovellukseen kertyvää hyvinvointidataa voidaan hyödyntää laajemmin hyvinvoinnin edistämisen toimenpiteitä suunniteltaessa ja kehitettäessä.

EmpowerKids2.jpg
Lapset arvioivat hyvinvointiinsa liittyviä tekijöitä, kuten esimerkiksi liikuntatottumuksiaan EmpowerKids-sovelluksen avulla.

Rajat ylittävä yhteistyö on ollut merkityksellistä sovellusta kehitettäessä. Kehittämistä on tapahtunut yhdessä hankkeen yhteistyökumppaneiden ja moniammatillisten asiantuntijoiden kesken. Käytännössä tämä on tapahtunut useassa eri vaiheessa ja jokaisen toimijan ja asiantuntijan kokemukset ja näkemykset ovat osaltaan vaikuttaneet kehitettävän sovelluksen sisältöön. Lisäksi kehittämisen aikana sovellusta on pilotoitu kahdessa eri vaiheessa vuoden 2017 aikana.

Näiden pilotointien tarkoituksena on ollut arvioida sovelluksen toimivuutta, käytettävyyttä ja soveltuvuutta käytännössä ammattilaisten ja lasten näkökulmasta. Näin hankkeen kohderyhmän näkemykset ja kokemukset ovat olleet myös merkityksellisiä sovelluksen kehittämistyössä. Lapset sekä ammattilaiset ovat ottaneet sovelluksen mielellään käyttöönsä ja tulevaisuus näyttää miten laajasti sovellusta tullaan käyttämään lasten hyvinvoinnin edistämisen työkaluna.

EmpowerKids3.jpg
EmpowerKids-sovellus.
Keskeistä rajat ylittävässä yhteistyössä on eri maiden ja palvelualojen välinen saumaton yhteistyö, joka mahdollistaa kehittymisen ja oppimisen sekä kokemusten jakamisen. Yli puolitoista vuotta hankkeessa työskennelleenä ja antoisia kohtaamisia, keskusteluja ja yhteistoimintaa kokeneena voin todeta, että EmpowerKids-hanke on ollut rajat ylittävää yhteistyötä parhaimmillaan!

EmpowerKids-hanketta rahoittaa Euroopan unionin aluekehitysrahaston Central Baltic 2014–2020 ohjelma sekä yhteistyökumppanit. Hanketta johtaa Itämeren alueen terveet kaupungit ry yhteistyökumppaneinaan Turun yliopisto, Tallinnan yliopisto (Rakvere college) ja Jurmalan kaupunki. Hankkeen koordinaattori Anni Pakarinen (sh, TtM) toimii myös tohtorikoulutettavana Turun yliopiston Hoitotieteen laitoksella ja projektitutkijana TEPE- tutkimusryhmässä. TEPE-tutkimusryhmä tutkii ja kehittää terveyspelejä ja – sovelluksia lasten, nuorten ja perheiden terveyden edistämiseksi.

Lisää hankkeesta löytyy nettisivuilta: www.empowerkids.eu


Anni Pakarinen

Projektikoordinaattori

Turun yliopistoPalaa otsikoihin | 0 Kommenttia | KommentoiLisää aiheesta

Haluatko kirjoittaa blogiimme? Ota yhteyttä!